Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

NOMINACJA GENERLASKA DLA POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

5 maja 2018 roku podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prezydent Rzyczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z ministerem Spraw Wenętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim nadał stopnie generalskie trzem oficerom Państowej Straży Pożarnej.

Do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali:

  • st. bryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Adam Czajka – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


Nadbryg. Tomasz Komoszyński urodził sie 11 listopada 1976 roku w Działdowie. W 1999 roku ukończył Studium Dzienne Aspirantów w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Służbę rozpoczął jako dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Iławie. Od 2002 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim, zajmując stanowiska: dowódcy zastępu w JRG (2002 – 2003), samodzielne stanowisko ds. kontrolno – rozpoznawczych (2003 – 2006), dowódcy JRG (2007 – 2008). W 2003 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W tym samym roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Słuzby Pożarniczej w Warszawie oraz Zarządzania Kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz, Tomasz Banczkowski, MSWiA