Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Ośrodek Szkolenia PSP

Naczelnik Ośrodka Szkolenia:

st. bryg. Mirosław Szczęsny

Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia:

st. kpt. Lech Boryła

Do zakresu działania Ośrodka Szkolenia PSP należy:

  1. Organizacja i realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego.
  2. Prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących kursantów.
  3. Prowadzenie biblioteki fachowej, gromadzenie i propagowanie literatury pożarniczej oraz specjalistycznej.
  4. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.
  5. Realizowanie zadań z zakresu okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków z Komendy Wojewódzkiej PSP oraz komendantów powiatowych (miejskich) PSP z terenu województwa.
  6. Prowadzenie filii archiwum zakładowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, z siedzibą w Słupsku.
  7. Udział w przeprowadzanych kontrolach zgodnie z planem kontroli komendy wojewódzkiej oraz na polecenie komendanta wojewódzkiego.
  8. Koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu szkolenia kwalifikacyjnego, szkolenia specjalistycznego, doskonalenia zawodowego i  innych szkoleń na potrzeby województwa.
  9. Planowanie potrzeb szkoleniowych na terenie województwa i współpraca w tym zakresie z ośrodkami szkolenia i szkołami Państwowej Straży Pożarnej.
  10. Inicjowanie szkoleń, określanie kierunków dokształcania zawodowego oraz koordynacji szkoleń specjalistycznych, doskonalenia zawodowego i innych szkoleń na obszarze województwa.

Szczegółową organizację i zakres działania Ośrodka Szkolenia określa jego regulamin organizacyjny.

 

 

pdfPLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ OŚRODKA SZKOLENIA PSP W SŁUPSKU NA II PÓŁROCZE 2018 ROKU

pdfSzkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożrowej (SIOP)

pdfSzkolenie Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożrowej (SIOPA)