Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Finansowy

Główny Księgowy:

Wojciech Tomczak

Zastępca Głównego Księgowego:
mł. kpt. Alicja Kuraczyk

Do zakresu działania Wydziału Finansów należy realizacja następujących zadań:

 1. Przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych komendy wojewódzkiej dotyczących zagadnień finansowych.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Prowadzenie obsługi finansowej komendy wojewódzkiej polegającej na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy wojewódzkiej, przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, informowaniu o konieczności przeprowadzenia postępowania ściągania należności w przypadkach zobowiązań wymagalnych, obsłudze kasowej, prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej komendy wojewódzkiej oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.
 4. Dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych w zakresie  formalno – rachunkowym.
 5. Realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i pozabudżetowych komendy wojewódzkiej.
 6. Prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości dokumentów oraz operacji gospodarczych z obowiązującymi przepisami finansowymi.
 7. Planowanie budżetu komendy wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów rzeczowo – finansowych sporządzanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej.
 8. Planowanie przychodów i wydatków dotyczących działalności Funduszu Wsparcia PSP województwa.
 9. Opracowywanie harmonogramów zasileń budżetowych komendy wojewódzkiej.
 10. Opracowywanie zbiorczych planów KP/KM PSP dla Urzędu Wojewódzkiego.
 11. Prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/KM PSP.
 12. Opracowywanie materiałów z zakresu planowania budżetowego i wykonania budżetu na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 13. Realizacja zleceń płatności dokonanych z budżetu środków europejskich dotyczących projektów unijnych.
 14. Okresowa analiza sytuacji finansowej KP/KM PSP oraz współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/KM PSP.
 15. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych w ramach Funduszu Wsparcia PSP województwa.
 16. Obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
 17. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy, ekwiwalentów, równoważników, zapomóg oraz prowadzenie analitycznej ewidencji – imiennych kart wynagrodzeń.
 18. Naliczanie podatku od wynagrodzeń, składki zdrowotnej, emerytalno – rentowej, Funduszu Pracy oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 19. Księgowanie syntetyki majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie, księgowanie umorzenia i amortyzacji.
 20. Obsługa finansowo – księgowa Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Cywilnych.
 21. Obsługa budżetu w układzie zadaniowym oraz wydatków strukturalnych.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij „ok”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Proszę o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Ok