Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Infomatyki i Łączności

Naczelnik Wydziału:

st. bryg. Andrzej Ciesielski

Zastępca Naczelnika Wydziału:

kpt. Bartosz Bieliński

Do zakresu działania Wydziału Informatyki i łączności należy realizacja następujących zadań:

 1. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności.
 2. Opracowywanie mapy zagrożeń województwa.
 3. Analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze województwa.
 4. Koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa.
 5. Planowanie i wdrażanie w jednostkach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego  nowoczesnych technik informatycznych i łączności.
 6. Sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności.
 7. Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze województwa.
 8. Wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych.
 9. Zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych komendy wojewódzkiej.
 10. Organizacja i zapewnienie łączności członkom sztabu akcji – w przypadku akcji o zasięgu ponad powiatowym.
 11. Systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy wojewódzkiej.
 12. Realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych.
 13. Administrowanie systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania informacji niejawnych.
 14. Utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Wojewódzkiej systemów teleinformatycznych.
 15. Nadzór nad stroną internetową komendy wojewódzkiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 16. Administrowanie w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.
 17. Administrowanie systemami zabezpieczeń technicznych w budynku KW PSP w Gdańsku:
 • alarmowym,
 • monitoringu wizualnego,
 • kontroli dostępu.

Zadania w zakresie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz zespołu reagowania na incydenty komputerowe wykonywane są w ramach Wydziału Informatyki i Łączności i obejmują, między innymi:

 1. Realizację obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
 2. Opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w komendzie wojewódzkiej.
 3. Identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka.
 4. Przygotowanie planów awaryjnych.
 5. Opracowywanie procedur zapewniających informowanie o istnieniu i zapobieganiu:
 • wystąpienia incydentów komputerowych,
 • zmianie lokalizacji jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych.

Zadania w zakresie inspektora ochrony danych (IOD) realizowane są w ramach Wydziału Informatyki i Łączności, a osoba która je realizuje, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,RODO” podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi wojewódzkiemu.

W zakresie spraw inspektora ochrony danych realizacja zadań określonych w art. 39 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w szczególności:

1. Informowanie administratora, podmiot przetwarzający, funkcjonariuszy oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w jednostce organizacyjnej PSP oraz podległych komendach powiatowych (miejskich) PSP woj. pomorskiego.

2. Doradzanie i udzielanie konsultacji administratorowi lub specjaliście ochrony danych (SOD) w kwestiach:

 • zasadności przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • realizacji praw osoby, której dane dotyczą,
 • metodyki przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • zabezpieczeń, w tym środków technicznych i organizacyjnych, w celu minimalizowania wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane podlegają ochronie,
 • prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych osobowych i zgodności jej wyników z wymogami oraz podjęcia decyzji o kontynuowaniu przetwarzania lub konieczności wdrożenia zabezpieczeń, czy ostatecznie konsultacji z organem nadzorczym.

3. Monitorowanie:

 • przestrzegania przepisów oraz innych obowiązujących procedur w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • działań realizowanych przez administratora mających na celu zwiększenie świadomości ochrony danych osobowych,
 • szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych, prowadzonych w jednostce organizacyjnej PSP,
 • przebiegu audytów prowadzonych w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Udzielanie na żądanie administratora zaleceń w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania.

5. Współpraca bezpośrednio z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w szczególności w przypadku uprzedniej konsultacji oceny skutków.

6. Wykonywanie powyższych zadań w odniesieniu do każdej podległej komendy powiatowej (miejskiej) PSP woj. pomorskiego, z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij „ok”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Proszę o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Ok