Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Infomatyki i Łączności

Naczelnik Wydziału:

bryg. Andrzej Ciesielski

Zastępca Naczelnika Wydziału:

kpt. Bartosz Bieliński

Do zakresu działania Wydziału Informatyki i łączności należy realizacja następujących zadań:

 1. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności.
 2. Opracowywanie mapy zagrożeń województwa.
 3. Analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze województwa.
 4. Koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa.
 5. Planowanie i wdrażanie w jednostkach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  nowoczesnych technik informatycznych i łączności.
 6. Sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności.
 7. Planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze województwa.
 8. Wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych.
 9. Zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych komendy wojewódzkiej.
 10. Organizacja i zapewnienie łączności członkom sztabu akcji – w przypadku akcji o zasięgu ponad powiatowym.
 11. Systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy wojewódzkiej.
 12. Realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych.
 13. Administrowanie systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania informacji niejawnych.
 14. Utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Wojewódzkiej systemów teleinformatycznych.
 15. Nadzór nad stroną internetową komendy wojewódzkiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 16. Administrowanie w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.
 17. Administrowanie systemami zabezpieczeń technicznych w budynku KW PSP w Gdańsku:
 • alarmowym,
 • monitoringu wizualnego,
 • kontroli dostępu.

Zadania w zakresie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) realizowane są w ramach Wydziału Informatyki i Łączności, a osoba która je realizuje, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.922), podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi wojewódzkiemu.

W zakresie spraw administratora bezpieczeństwa informacji:

 1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz przestrzegania zasad w niej określonych, zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zadania w zakresie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz zespołu reagowania na incydenty komputerowe wykonywane są w ramach Wydziału Informatyki i Łączności i obejmują m.in.:

 1. Realizację obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
 2. Opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w komendzie wojewódzkiej.
 3. Identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka.
 4. Przygotowanie planów awaryjnych.
 5. Opracowywanie procedur zapewniających informowanie o istnieniu i zapobieganiu:
 • wystąpienia incydentów komputerowych,
 • zmianie lokalizacji jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych.