Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Ochrona Informacji Niejawnych

Samodzielne stanowisko pracy:

Stanisław Krzysztofek 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należy:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 2. Zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji.
 6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie dane umieszczone w art. 15 ust. 1 pkt 8 ppkt a – f ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 9. Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób  art. 73 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 10. Koordynowanie realizacji zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.
 11. Opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych.

W komendzie wojewódzkiej tworzy się ,,Pion ochrony informacji niejawnych”, w skład którego wchodzi: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

W zakresie spraw obronnych.

Prowadzenie spraw obronnych zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie wojewódzkiej.
 2. Koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.