Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału:
st. bryg.  Beata Gabiec

Zastępca Naczelnika Wydziału:
mł. bryg. Grzegorz Maliszewski

Do zakresu działania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego należy realizacja następujących zadań:

 1. Opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja.
 2. Sporządzanie analiz i ocena stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 3. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planów ratowniczego i obronnego województwa.
 4. Sporządzanie w ustalonych przepisami terminach zestawień wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym a także katalogu zagrożeń.
 5. Koordynacja i nadzór nad czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi, realizowanymi przez komendy powiatowe/miejskie PSP.
 6. Wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zmianami), w odniesieniu do: rozpatrywania zgłoszeń zakładów, programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych oraz raportów o bezpieczeństwie, podawania do publicznej wiadomości wymaganych informacji.
 7. Współudział w opracowaniu zewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej, położonych poza zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 8. Załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
 9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 10. Opracowywanie i aktualizacja danych dotyczących realizacji obowiązku w zakresie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych na terenie województwa.
 11. Wydawanie opinii w sprawach stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów.
 12. Prowadzenie szkoleń, narad, odpraw i instruktażu dla pracowników prowadzących sprawy kontrolno - rozpoznawcze w komendach powiatowych/miejskich PSP.
 13. Realizacja zadań w zakresie monitorowania, prognozowania i analiz dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 14. Współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych.
 15. Współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym i aktom terroryzmu, a także wymiana informacji w tym zakresie.
 16. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz koordynowanie działań wykonywanych w tym zakresie przez komendantów powiatowych/miejskich PSP.

Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby w komendzie wojewódzkiej są wykonywane w ramach Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego, a osoba je realizująca  podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi wojewódzkiemu.

Realizacja zadań wynikających odpowiednio z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz.704, ze zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny strażaków PSP (Dz.U. Nr 180, poz. 1115) obejmuje realizowanie zadań służby bhp w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, a w szczególności:

 1. Dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Proponowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 3. Prowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz realizacji obowiązków i zadań z zakresu bhp w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz doradztwo i pomoc w tym zakresie.
 4. Przygotowywanie projektów stosownych decyzji w zakresie bhp.
 5. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.