Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału:
bryg. Paweł Wanat

Zastępca Naczelnika Wydziału:
bryg. Arkadiusz Ledóchowski

Do zakresu działania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego należy realizacja następujących zadań:

 1. Opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja.
 2. Sporządzanie analiz i ocena stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 3. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planów ratowniczego i obronnego województwa.
 4. Sporządzanie w ustalonych przepisami terminach zestawień wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym a także katalogu zagrożeń.
 5. Koordynacja i nadzór nad czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi, realizowanymi przez komendy powiatowe/miejskie PSP.
 6. Załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom premysłowym, przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz uzgadniania projektów budowlanych pod wzgledem ochrony preciwpożarowej.
 7. Sprawowanie nadzoru nad działalnoscią rzeczoznwaców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 8. Wydawanie opinii w sprawach stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów.
 9. Prowadzenie szkoleń, narad, odpraw i instruktażu dla pracowników prowadzących sprawy kontrolno – rozpoznawcze w komendach powiatowych/miejskich PSP.
 10. Współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych.
 11. Współpraca z innymi organami i instytuacjami w sprawach zwiazanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, a także wymiana informacji w tym zakresie.
 12. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz koordynowanie działań wykonywanych w tym zakresie przez komendantów powiatowych/miejskich PSP.

Sekcja ds. Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym:

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym, wynikających z ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, w odniesieniu do: 

 • oceny zgłoszeń zakładów o dużym ryzyku wystapieniu poważanej awarii przemsyłowej,
 • opiniowania programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,
 • prowadzenie postępowań mających na celu zatwierdzanie raportó o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zmian do nich,
 • opiniowania, we współracy z Wydziałem Operacyjnym, wewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz udziału w opracowywaniu zewnętrznych planów operacyjno – rarowniczych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie ustalenia grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina,
 • podawania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 267 ust. 1 oraz w art. 267a ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 • udział w czynnościach kontrolno – rozpoznawczych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • prowadzenia postepowań administracyjnych, o których mowa w art. 373 ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 • koordynacji i nadzoru nad czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi oraz prowadzenia postępowań pokontrolnych w zakresie przepisów o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym realizowanych przez komendnatów powiatowych (miejskich) PSP na terenie wojewóztwa pomorskiego.

2. Opracowanie i aktualizacja danych dotyczących realiazacji obowiązku w zakresie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych na terenie wojewóztwa.

3. Realizacja zadań w zakresie monitorowania, prognozowania i analiz dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

4. Koordynacja i nadzór nad czynnościami kontorlno – rozpoznawczymi w zakresie postepowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje, fluorowane gazy cieplarniane lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane oraz zastosowań krytycznych halonów w odniesieniu do poszczególnych kategorii sprzętu lub obiektu, realizowanymi przez komendantów powiatowych (miejskich) PSP na terenie województwa.

5. Prowadzenie, na odpowiednim etapie instancyjnym, postepowań administracyjnych wynikających z ustawy o susbtancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

6. Współpraca, w zakresie właściwości Wydziału, z Wydziałem Operacyjnym komendy wojewódzkiej prowadzącym sprawy dotyczące infrastruktury krytycznej.

7. Współpraca, w zakresie właściwości Wydziału, z Wydziałem Organizacji i Nadzoru komendy wojewódzkiej prowadzącym sprawy dotyczące prewencji społecznej.  

Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby w komendzie wojewódzkiej są wykonywane w ramach Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego, a osoba je realizująca  podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi wojewódzkiemu.

Realizacja zadań wynikających odpowiednio z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz.704, ze zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny strażaków PSP (Dz.U. Nr 180, poz. 1115) obejmuje realizowanie zadań służby bhp w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, a w szczególności:

 1. Dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Proponowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 3. Prowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz realizacji obowiązków i zadań z zakresu bhp w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz doradztwo i pomoc w tym zakresie.
 4. Przygotowywanie projektów stosownych decyzji w zakresie bhp.
 5. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij „ok”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Proszę o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Ok