Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału:

mł. bryg. Łukasz Płusa

Zastępca Naczelnika Wydziału:

mł. bryg. Jakub Gołubowski

Do zakresu działania Wydziału Operacyjnego należy realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych:

Sekcja ds. Koordynacji Ratownictwa:

 1. Opracowywanie wojewódzkiego planu  ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja.
 2. Zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające, między innymi dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez stanowiska kierowania komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Głównego PSP,
 3. Organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz sprawowanie nadzoru nad  stanem ich gotowości.
 4. Udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 5. Bieżące analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa.
 6. Planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczych nowoczesnych technik ratowniczych.
 7. Koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.
 8. Sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń.
 9. Analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 10. Ustalanie zasad dysponowania i kierowania siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa.
 11. Organizowanie kierowania działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu.
 12. Organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków komendy wojewódzkiej.
 13. Bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności środowisku oraz mieniu.
 14. Bieżące informowanie komendanta wojewódzkiego i rzecznika prasowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na obszarze województwa i  postępie akcji ratowniczych.
 15. Koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa.
 16. Koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych na poziomie wojewódzkim.
 17. Współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego i Stanowiskiem Kierowania Komendanta Głównego PSP.
 18. Koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa.
 19. Realizacja zadań obowiązków Państwa gospodarza (HNS).
 20. Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących infrastruktury krytycznej.
 21. Przygotowywanie i aktualizacja planów ochrony infrastruktury krytycznej.
 22. Opracowywanie i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej.
 23. Zapewnienie współpracy między administracją publiczną, a właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej w zakresie jej ochrony.
 24. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania obiektów infrastruktury krytycznej.
 25. Koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych jeżeli te działania prowadzone są na szczeblu województwa.
 26. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/KM PSP na obszarze województwa w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych.

Sekcja ds. Organizacji i Nadzoru KSRG:

 1. Organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz ich dokumentowanie i analizowanie.
 2. Opracowywanie planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na  obszarze województwa.
 3. Opracowywanie analiz zabezpieczenia operacyjnego województwa.
 4. Monitorowanie, analizowanie oraz opracowywanie projektów koncepcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie działania KW PSP.
 5. Opracowywanie projektów dokumentów w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
 6. Opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa.
 7. Koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski  żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych.
 8. Wykonywanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka.
 9. Współudział w uzgadnianiu i opiniowaniu wewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych.
 10. Opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków o włączenie OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
 11. Prowadzenie działań w zakresie organizacji funkcjonowania i nadzoru krajowego sytemu ratowniczo – gaśniczego oraz przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa.
 12. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w przygotowaniu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.
 13. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem specjalistycznych grup ratowniczych krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa.
 14. Sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, a także jednostki ochrony przeciwpożarowej działaniach ratowniczych.
 15. Analizowanie stanu przygotowania (gotowości operacyjnej) sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do działań ratowniczych.

Ponadto w Wydziale Operacyjnym realizowane są zadania z zakresu ratownictwa medycznego przez koordynatora ratownictwa medycznego służby, do którego zadań należy:

 1. Analiza stanu przygotowania oraz prawidłowości prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP  na obszarze województwa.
 2. Prowadzenie prac koordynacyjno-organizacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa.
 3. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, a także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij „ok”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Proszę o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Ok