Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Operacyjny

p.o. Naczelnika Wydziału:

 bryg. Marian Hinca

Zastępca Naczelnika Wydziału:

mł. bryg. Jakub Gołubowski

Do zakresu działania Wydziału Operacyjnego należy realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych:

Sekcja ds. Koordynacji Ratownictwa:

 1. Opracowywanie wojewódzkiego planu  ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja.
 2. Zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające m.in. dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez stanowiska kierowania komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Głównego PSP.
 3. Organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz sprawowanie nadzoru nad  stanem ich gotowości.
 4. Udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 5. Organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz ich dokumentowanie i analizowanie.
 6. Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa.
 7. Planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczych nowoczesnych technik ratowniczych.
 8. Koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.
 9. Sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń.
 10. Analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 11. Ustalanie zasad dysponowania i kierowania siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa.
 12. Organizowanie kierowania działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu lub w przypadku długotrwałych akcji na obszarze powiatu.
 13. Organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków komendy wojewódzkiej.
 14. Bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności środowisku oraz mieniu.
 15. Bieżące informowanie komendanta wojewódzkiego i rzecznika prasowego o szczególnych  zdarzeniach, odnotowanych na obszarze województwa i  postępie akcji ratowniczych.
 16. Koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa.
 17. Koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych.
 18. Współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego i Stanowiskiem Kierowania Komendanta Głównego PSP.
 19. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/KM PSP na obszarze województwa w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych.
 20. Planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa gospodarza (HNS).
 21. Sprawy polityki informacyjnej obejmujące:
 • prezentowanie w mediach stanowiska komendanta wojewódzkiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komendę wojewódzką,
 • kompleksową obsługę w zakresie współpracy z mediami,
 • opracowywanie i udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem komendanta wojewódzkiego i komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej,
 • organizowanie konferencji prasowych, spotkań i innych form kontaktu komendanta wojewódzkiego oraz innych przedstawicieli komendy wojewódzkiej z dziennikarzami,
 • utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi rodzajami mediów, opracowywanie serwisów prasowych i komunikatów,
 • codzienny monitoring i archiwizacja publikacji prasowych,
 • kreowanie w mediach pozytywnego wizerunku strażaka ratownika i popularyzowanie tematyki prewencyjno – profilaktycznej,
 • współdziałanie z oficerami prasowymi KP/KM PSP województwa pomorskiego.

Sekcja ds. Organizacji i Nadzoru KSRG:

 1. Opracowywanie planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na  obszarze województwa.
 2. Opracowywanie mapy zagrożeń województwa.
 3. Prowadzenie badań, monitorowanie, analizowanie oraz opracowywanie projektów koncepcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie działania KW PSP.
 4. Opracowywanie projektów dokumentów w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
 5. Opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa.
 6. Koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski  żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych.
 7. Wykonywanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka.
 8. Współdziałanie w uzgadnianiu i opiniowaniu wewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych.
 9. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków o włączenie OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
 10. Koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej na obszarze województwa.
 11. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.
 12. Koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa.
 13. Koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania są prowadzone na szczeblu województwa.
 14. sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, a także jednostki ochrony przeciwpożarowej działaniach ratowniczych.
 15. Analizowanie stanu przygotowania (gotowości operacyjnej) sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do działań ratowniczych.
 16. Bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności środowisku oraz mieniu.

Ponadto w Wydziale Operacyjnym realizowane są zadania z zakresu ratownictwa medycznego przez koordynatora ratownictwa medycznego służby, do którego zadań należy:

 1. Analiza stanu przygotowania oraz prawidłowości prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP  na obszarze województwa.
 2. Prowadzenie prac koordynacyjno-organizacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa.
 3. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, a także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia.