Komenda Wojewódzka
PSP w Gdańsku

Wydział Organizacji i Nadzoru

Naczelnik Wydziału:

mł. bryg. Przemysław Wojcieszkiewicz

Zastępca Naczelnika Wydziału:

asp. sztab. Krystyna Mieloszyk

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy realizacja zadań z zakresu kontroli, organizacji, nadzoru, archiwizacji, spraw prezydialnych, a w szczególności:

W zakresie spraw dotyczących kontroli:

 1. Wydział Organizacji i Nadzoru realizuje zadania kontrolne przewidziane w ustawie z dnia 15 lipca 2010 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092).
 2. Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru pełni obowiązki kierownika komórki kontroli.
 3. Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru pełni obowiązki kierownika komórki kontroli pod nieobecność Naczelnika Wydziału.

W zakresie spraw dotyczących organizacji i skarg:

 1. Przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez Komendanta Wojewódzkiego funkcji organu administracji rządowej.
 2. Sporządzanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej.
 3. Organizowanie pracy komendy wojewódzkiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej komendy wojewódzkiej, w tym: opracowywania i aktualizowania regulaminu organizacyjnego komendy wojewódzkiej oraz uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP/KM PSP.
 4. Organizowanie pracy w zakresie zadań dotyczących planowania pracy komendy wojewódzkiej.
 5. Inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych.
 6. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów.
 7. Inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.
 8. Planowanie i przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa.
 9. Planowanie i przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska i funkcyjne.
 10. Koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej PSP w KP/KM PSP z terenu województwa.
 11. Nadzór nad prawidłową realizacją prowadzonych kontroli przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej PSP w KP/KM PSP z terenu województwa.
 12. Analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
 13. Organizowanie pracy w zakresie rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków wpływających do Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie.
 14. Koordynowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków składanych do Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 15. Koordynowanie oraz inicjowanie prac w zakresie stanowienia aktów prawnych komendanta wojewódzkiego.
 16. Opiniowanie uchwał i projektów aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania KW PSP, w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne PSP.
 17. Koordynowanie i prowadzenie spraw współpracy międzynarodowej odpowiednio do zadań realizowanych przez komendę wojewódzką.
 18. Opracowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej oraz komendantów powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa, przy ścisłej współpracy z Wydziałem Kadr.
 19. Prowadzenie spraw pieczęci i stempli komendy wojewódzkiej oraz rozstrzyganie o potrzebie i celowości zamówienia pieczęci i stempli przez podległe KP/KM PSP.

W zakresie spraw dotyczących archiwizacji:

 1. Prowadzenie archiwum komendy wojewódzkiej.
 2. Udzielanie pomocy fachowej pracownikom komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt przez komórki organizacyjne i pracowników komendy wojewódzkiej.
 4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania akt do archiwum zakładowego.
 5. Udostępnianie zasobu archiwum przy zachowaniu niezbędnych wymagań w tym zakresie.
 6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w archiwum komendy wojewódzkiej.
 7. Udział w procesie brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwach komend powiatowych/miejskich w ramach nadzoru nad archiwami tych jednostek organizacyjnych.
 8. Kontrola archiwów komend powiatowych/miejskich państwowej straży pożarnej.
 9. Przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 10. Współpraca z archiwum szczebla centralnego.
 11. Wyrażanie zgody na udostępnienie akt przechowywanych w archiwum komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przez kierownika komórki organizacyjnej nadzorującej działalność archiwum, wyłącznie w zakresie działalności wewnętrznej komendy.

W zakresie spraw dotyczących polityki informacyjnej:

 1. Prezentowanie w mediach stanowiska komendanta wojewódzkiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komendę wojewódzką.
 2. Kompleksowa obsługa w zakresie współpracy z mediami.
 3. Opracowywanie i udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem komendanta wojewódzkiego i komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej.
 4. Organizowanie konferencji prasowych, spotkań i innych form kontaktu komendanta wojewódzkiego oraz innych przedstawicieli komendy wojewódzkiej z dziennikarzami.
 5. Utrzymywanie kontaktów ze wszystkimi rodzajami mediów, opracowywanie serwisów prasowych i komunikatów.
 6. Codzienny monitoring i archiwizacja publikacji prasowych.
 7. Kreowanie w mediach pozytywnego wizerunku strażaka ratownika i popularyzowanie tematyki prewencyjno – profilaktycznej.
 8. Współdziałanie z oficerami prasowymi KP/KM PSP województwa.

W zakresie prewencji społecznej:

 1. Realizowanie działań związanych z prewencją społeczną w komendzie wojewódzkiej.
 2. Koordynowanie działań związanych z prewencją społeczną w komendach powiatowych i miejskich PSP województwa.
 3. Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa poprzez działania przeprowadzane w ramach ogólnopolskich kampanii, konkursów plastycznych, kalendarzowych oraz spotkań prewencyjno – edukacyjnych.
 4. Popularyzacja wśród społeczeństwa zasad bezpiecznego zachowania, wyrabianie możliwie skutecznych umiejętności oraz kształtowanie właściwych postaw bezpiecznego zachowania w przypadku występowania zagrożeń.

W zakresie spraw prezydialnych:

 1. Ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji, porozumień, umów i wytycznych komendanta wojewódzkiego.
 2. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta wojewódzkiego.
 3. Obsługa dokumentacji Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), jako pomocniczego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
 4. Organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem kierownictwa komendy wojewódzkiej.
 5. Obsługa techniczno – biurowa doraźnych rad, zespołów i komisji o charakterze pomocniczym  i opiniodawczo – doradczym komendanta wojewódzkiego.
 6. Prowadzenie spraw dokumentowania historii ochrony przeciwpożarowej w województwie.
 7. Dokumentowanie bieżących zdarzeń z życia jednostek organizacyjnych Straży Pożarnej na obszarze województwa.

W zakresie obsługi kancelarii materiałów niejawnych:

 1. Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.
 2. Zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych,c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.
 3. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.
 4. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.
 5. Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.
 6. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych.
 7. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.
 8. Wykonywanie poleceń Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 9. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 10. Szkolenie pracowników prowadzących kancelarie materiałów zastrzeżonych w podległych jednostkach organizacyjnych PSP.

Osoba realizująca zadania kierownika kancelarii materiałów niejawnych podlega w tym zakresie Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij „ok”. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Proszę o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Ok